УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављено: 20. март 2017. Категорије: Сточарство

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Услов за остваривање права на подстицаје, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има најмање:

1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава; а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање две, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава

2) три квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) тридесет квалитетних приплодних оваца или овнова;

4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева;

5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте не утиче међусобна полна припадност грла. 

Изузетно, у 2018. години право на подстицај се може остварити за најмање:

1) две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава;

2) две квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) десет квалитетних приплодних оваца или овнова;

4) пет квалитетних приплодних коза или јарчева;

5) три квалитетне приплодне крмаче или нерастова.

Право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује се без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде – Упрaви зa aгрaрнa плaћaњa и то:

oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;

oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.

 

Поделите на: