Наша надлежност

Наша надлежност

Управа за аграрна плаћања као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: вршење избора поступака у складу са критеријумима, механизмима и правилима утврђеним прописима за доделу подстицаја; расписивање конкурса за доделу подстицаја; објављивање јавних позива за подношење пријава за остваривање права на подстицаје са условима за коришћење права на подстицаје; проверавање испуњености услова за одобравање и исплату средстава по захтеву за остваривање права на подстицај у складу са прописима и условима конкурса и где је потребно по правилима јавних набавки; припрему уговора о коришћењу подстицаја између Управе и корисника средстава подстицаја; одлучивање о праву на подстицај; вршење исплате на основу оствареног права на подстицај и повраћај средстава у случају неиспуњавања обавеза од стране корисника или неосноване исплате средстава; вршење административне контроле и контроле на лицу места; успостављање, вођење и рачуноводствено евидентирање уговорених обавеза и исплата; спровођење подстицаја из Европског фонда за поморство и рибарство; спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике у Републици Србији; вођење Регистра пољопривредних газдинстава; вршење независне интерне ревизије; достављање извештаја и анализа министру; обавља и друге послове из ове области.

Skip to content