EN
[wpml_language_selector_widget]
ПочетнаИПАРД III подршка руралном развоју

ИПАРД III подршка руралном развоју

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Приоритетна област пољопривреда и рурални развој, намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ (енг. Common Agricultural Policy).

У оквиру инструмента за претприступну помоћ ИПА III за период 2021-2027, која се примењује од 1. јануара 2021. године, налази се и посебан програм за подршку у области руралног развојa.

Одлуком ЕК број С(2022)1537 од 09. марта 2022. године усвојен је ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски допринос ЕУ за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период и износи 288 милиона евра. Очекује се да ће ова подршка ЕУ, заједно са националним и приватним доприносoм корисника, резултирати инветсицијама у српски аграр од преко 580 милиона евра. 

Могућности финансирања ИПАРД III програма ће допринети достизању тематског приоритета: „допринос сигурности и безбедности снабдевања храном и одржавању разноврсних и одрживих пољопривредних система у живописним руралним заједницама и на селу“. 

ИПАРД III програм ће допринети и достизању следећих циљева:

  1. Повећање конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора, побољшање ефикасности и одрживости производње на пољопривредним газдинствима, што ће омогућити бољи одговор на захтеве друштва за безбедном, одрживом и храном високе нутритивне вредности;
  2. Стимулисање развоја пословања, раста и запошљавања у руралним подручјима, побољшање положаја пољопривредних произвођача у ланцу вредности и привлачење младих у пољопривреду;
  3. Допринос ублажавању климатских промена и подстицање одрживог управљања природним ресурсима;
  4. Унапређење развоја заједнице и друштвеног капитала у руралним подручјима;
  5. Изградња модерне, ефикасне и транспарентне јавне управе за пољопривреду и рурални развој.

Циљеви би требало да буду остварени развојем људског и физичког капитала, повећањем безбедности хране и способности пољопривредно-прехрамбеног сектора да се носи са притиском конкуренције, као и прогресивним усклађивањем сектора са стандардима ЕУ, посебно онима који се тичу хигијене и животне средине, водећи рачуна о уравнотеженом територијалном развоју руралних подручја.

Од понуђених 13 мера које је Европска комисија ставила на располагање земљама кандидатима за чланство у ЕУ, Република Србија се одлучила да спроведе седам мера у оквиру ИПАРД III програма. Са четири мере су се корисници већ добро упознали у току спровођења ИПАРД II програмског циклуса: 

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – значајном подршком инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације) јачањем положаја пољопривредника у прехрамбеном ланцу и пружањем подршке младим пољопривредницима повећава се ефикасност, конкурентност и одрживост пољопривредне производње у пољопривредно-прехрамбеном сектору.

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета у складу са релевантним стандардима ЕУ, повећава конкурентност ефикасност и одрживост прехрамбене индустрије, пружајући бољи одговор прехрамбеног сектора на друштвене захтеве за здравом храном, укључујући храну која је безбедна, високе нутритивне вредности и одржива.

Мера 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања: има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, кроз диверсификацију пољопривредних активности, оснивање малих предузећа и отварање радних места у руралним подручјима. 

Мера 9 – Техничка помоћ: мера подржава техничку помоћ и трошкове у вези са спровођењем ИПАРД програма. Циљ ове мере јесте да помогне у спровођењу и надзору програма, као и у његовој евентуалној измени.

Мере су проширене на нове секторе, као што су сектор рибарства, сектор за прераду житарица и индустријског биља, а уз подршку руралном туризму уведени су и сектори директне продаје пољопривредних и локалних производа и сектор услуга у руралним подручјима. У припреми су и три нове мере:

Мера 4 – Агро-еколошко-климатска мера и органска производња пружа допринос одрживом управљању природним ресурсима и прилагођавању климатским променама и њиховом ублажавању применом метода пољопривредне производње које су у складу са заштитом и побољшањем животне средине, природних ресурса, укључујући воду, ваздух, земљиште, биодиверзитет, пејзаж и његове карактеристике, које превазилазе релевантне обавезне стандарде.

Мера 5 – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ – кроз ангажовање већег броја приватних и јавних партнера из различитих сектора и вредновањем ресурса на локалном нивоу у складу са LEADER приступом, унапређује се развој заједнице, повећава социјални капитал и доприноси се унапређењу економских, социјалних, културних и еколошких аспеката на локалном подручју. 

Мера 6 – Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру – кроз развој физичке инфраструктуре у Републици Србији и олакшавање развоја, раста и запошљавања у заједници у руралним подручјима мера пружа подршку економском, социјалном и територијалном развоју, који води паметном, одрживом и инклузивном расту. 

За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу ipard.info@minpolj.gov.rs, или телефон +381 11 31 07 013.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content