Документа

Листа операција и прималаца ИПАРД II подршке
Остали формати:
XLS
Објављено: децембар 31, 2023
ПочетнаИПАРД II у Србији

ИПАРД II у Србији

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Приоритетна област пољопривреда и рурални развој, намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ (енг.Common Agricultural Policy).
ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије.
Кроз програм се може подржати и успостављање произвођачких група, рурална инфраструктура, обука, укључујући и саветодавне службе, агро-еколошке схеме, као и локалне иницијативе, а кроз овај програм се земље кандидати за чланство у ЕУ припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).
ИПАРД II програм је одобрила ЕУ и усвојен је закључком Владе Републике Србије. Реализује се преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Финансијски споразум 2014-2020 између Владе Републике Србије и Европске комисије, којим се омогућава спровођење ИПAРД II програма је, након потписивања обе уговорне стране, ступио на снагу 12. јуна 2018. године.
ИПАРД подршка је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима, а обухваћени су следећи региони: Београдски регион, Војвођански регион, регион Шумадија и Западна Србија и регион Јужне и Источне Србије.
Тренутно се ИПАРД II програм спроводи кроз четири мере:

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – значајном подршком инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације) повећава се продуктивност и конкурентност пољопривредне производње.

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета, повећава укупне перформансе сектора и доприноси достизању потребних ЕУ стандарда.

Мера 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања: има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, уз могућност стварања нових радних места, што ће директно увећати приход газдинстава.

Мера 9 – Техничка помоћ: мера подржава техничку помоћ и трошкове у вези са спровођењем ИПАРД програма. Циљ ове мере јесте да помогне у спровођењу и надзору програма, као и у његовој евентуалној измени.

У току је припрема процедуралног оквира за акредитације следећих мера:

Мера 4 – Мере у области пољопривреде, заштите животне средине, климе и органске производње: основни циљ мере је стицање искуства у спровођењу и увођење методологија и пракси ЕУ у овај сектор.

Мера 5 – Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ): треба да допринесе развоју цивилног друштва и јачању социјалног дијалога унутар руралних средина. Подршка добром управљању, подстицање запошљавања и развој људског капитала, уз спровођење мере кроз локална партнерства, доприноси одрживом развоју руралних подручја.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.

За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу ipard.info@minpolj.gov.rs, или телефон +381 11 31 07 013.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content