Правилник је актуелан

Документација

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке, као и образац захтева за остваривање права на ове подстицаје.

Квалитетне приплодне товне краве  обухватају и краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

Право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину за:

1) највише 300 квалитетних приплодних млечних крава;

2) најмање 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова;

3) најмање десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева;

4) најмање десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла не утиче међусобна полна припадност грла.

Право на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне товне краве или бикове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Лице које је остварило право на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне товне краве, не може да остварује право на подстицаје за премију за млеко произведено од грла за које је остварило подстицаје за краве дојиље у складу са овим правилником.

 

Захтев се подноси  посебно за квалитетно приплодно грло које је:

1) први пут укључено у производњу у периоду од 1. априла до 31. децембра претходне календарске године;

2) у производњи на пољопривредном газдинству у периоду од 1. јануара до 1. марта текуће календарске године.

Изузетно  у 2023. години, захтев  се посебно подноси за  грло које је:

1) први пут укључено у производњу у периоду од 1. августа до 31. децембра 2022. године;

2) у производњи на пољопривредном газдинству у периоду од 1. јануара до 31. марта 2023. године.

Захтев се подноси  и за грло крава дојиља које је укључено у производњу од 1. јула 2022. године до 31. марта 2023. године.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

 

Остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

 

За исту врсту квалитетних приплодних грла и за исто грло подноси се само један захтев.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РСˮ, бр. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 24/21, 139/22 и 144/22) и Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Службени гласник РСˮ, бр. 46/15, 26/18, 44/18 – др. закон и 139/22).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content