УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављено: 20. марта 2017. Категорије: Сточарство

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Услов за остваривање права на подстицаје, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има најмање:

1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише 300 квалитетних приплодних млечних крава; а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање две, а највише  300 квалитетних приплодних млечних крава

2) три квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежанимусловима рада у пољопривреди најмање десет квалитетних приплодниховаца или овнова;

4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди најмање пет квалитетнихприплодних коза или јарчева;

5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте не утиче међусобна полна припадност грла.

Право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује се без обзира на број квалитетних приплодних грла.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Зa исту врсту квaлитeтних приплoдних грлa пoднoси сaмo jeдaн зaхтeв, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa сe пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину.

 

 

 

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију