Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз подршку за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз  подршку за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају подстицаје који се односе на развој:

1) техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју обухватају подршку пројектима који се односе на унапређење стручног знања у области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, сточарства, органске производње, употребе обновљивих извора енергије у пољопривреди, шумарствa, агроекономије, руралног развоја, хране за будућност, у складу са Стратегијом паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (,,Службени гласник РС”, број 21/20).

Право на подстицаје остварује: правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организациј, истраживачко развојни центар и иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.

Остварује се право на подстицаје на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

Подстицаји се расподељују конкурсом који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде и који нарочито садржи: теме техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услове за њихово извођење, очекиване резултате пројеката и начин њихове дисеминације, преглед прихватљивих трошкова, садржину пројекта, документацију која се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката, рокове за подношење пријава на конкурс, као и висину укупних средстава по конкурсу.

Поступак за остваривање права на подстицаје остварује се избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца пријаве на конкурс, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља – обухватају подршку за спровођење пројеката који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља кроз ангажовање до два пољопривредна инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, на основу уговора о привременим и повременим пословима, у складу са законом. Подстицаји су намењени за покриће трошкова ангажовања пољопривредних инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, насталих спровођењем пројекта, који се односе на путне трошкове и трошкове превоза.

Право на подстицаје остварује предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

 Остварује се право на коришћење средстава: а) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом; б) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

3) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства – обухватају подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства кроз узимање узорка сировог млека, ради испитивања и утврђивања његовог квалитета у складу са правилником којим се ближе прописује квалитет сировог млека.

Право на подстицаје остварује предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 5.235 динара за свако регистровано пољопривредно газдинство које остварује премију за млеко.

4) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта – обухватају подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта кроз унапређење хемијских својстава земљишта применом адекватних количина минералних ђубрива одређених на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и праћење утицаја унапређења квалитета земљишта на висину остварених приноса.

Право на подстицаје остварује предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

Поступак за остваривање права на подстицаје за развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства и примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници Управе.

Остваривање права на подстицаје се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Право на подстицаје се остварује ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 76/20, 18/22, 77/22 и 144/22).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content