Правилник није актуелан

Документација

ПравилнициАрхива 2022

Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;

Право на подстицаје има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на подстицаје остварује лице ако у складу са критеријумима за оцењивање пројеката постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених конкурсом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

Подстицаји се расподељују конкурсом којe расписује министарство надлежно за послове пољопривреде и који нарочито садржи: теме техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услове за њихово извођење, очекиване резултате пројеката и начин њихове дисеминације, преглед прихватљивих трошкова, садржину пројекта, документацију која се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката, рокове за подношење пријава на конкурс, као и висину укупних средстава по конкурсу.

 

2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља;

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди и лице које обавља прогнозно-извештајне послове.

Право на подстицаје остварује се ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Остварује се право на коришћење средстава: а) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом; б) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје  који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

3) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства;

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на подстицаје остварује се ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 5.235 динара за свако регистровано пољопривредно газдинство које остварује премију за млеко.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

4) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта.

Право на  има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на подстицаје остварује се ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Oстварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content