УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Објављено: 22. маја 2017. Категорије: Кредити

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником осим квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година;

2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља;

3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

4) набавку хране за животиње;

5) инвестициона улагања у одређене врсте механнизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

6) развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година и премију осигурања ових животиња прописану овим правилником;

7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.

Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле и предстаљају једне од најповољнијих кредита на тржишту, где фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, или за кредите одобрене за набавку квалитетних приплодних јуница и крава старости до пет година. За кредите одобрене за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства за набавку ђубрива фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита је 0% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита.

Кредити чији је рок отплате до три године враћају се у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а кредити чији је рок отплате од три до пет година се враћају у шестомесечним ануитетима.

Посебне погодности у остваривањау права на кредитну подршку и условима отплате кредита остварују се за набавку животиња.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,
(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде има закључила уговор до 15. новембра текуће године.

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију