Правилник је актуелан

Документација

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

Објављено:


Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.
Право на премију за за кравље, овчије и козје сирово млеко остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом да су пре подношења захтева за премију за млеко за одговарајући квартал у Регистру пољопривредних газдинстава извршили обнову регистрације за текућу годину и да:
1) је млеко произведено на сопственом пољопривредном газдинству од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату
2) млеко испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека
3) је млеко испоручено правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који се на основу испуњености тих услова, налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство
4) је прерађивачу млека млеко испоручено непосредно или преко правног лица или предузетника који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште услове за хигијену хране у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који прикупља млеко у име и за рачун прерађивача млека
5) је млеко произведено и испоручено у одговарајућем периоду – кварталу, у току календарске године за који испоручилац млека подноси захтев за премију за млеко, и то:
– за четврти квартал, у периоду 1. октобар – 31. децембар претходне календарске године,
– за први квартал, у периоду 1. јануар – 31. март текуће календарске године,
– за други квартал, у периоду 1. април – 30. јун текуће календарске године,
– за трећи квартал, у периоду 1. јул – 30. септембар текуће календарске године.
Поступак за остваривање права на премију за млеко покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за одговарајући квартал. Јавни позив садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева по јавном позиву, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива. Објављује се на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.
Подносилац захтеве који испуњава услове прописане Правилником, у року и на начин одређен јавним позивом може у електронској форми Управи да поднесе захтев за премију за млеко:
1) непосредно или
2) преко прерађивача млека
Остваривање права на премију за млеко покреће се избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко („Службени гласник РСˮ, бр. 28/13, 36/14, 44/18 – др. закон, 56/20, 159/20 и 93/21).

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева за премију за млеко, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content