ПравилнициАрхива 2022

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

Објављено:

Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди, има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко.

За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Захтев за премију испоручилац може да поднесе непосредно или преко правног лица односно предузетника.

Ако испоручилац млека предаје млеко правном лицу односно предузетнику преко правног лица или предузетника који прикупља млеко у име и за рачун правног лица односно предузетника, тај посредник мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште услове за хигијену хране у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Такође, ако је испоручилац млека предао млеко правном лицу односно предузетнику преко посредника, уз Образац 2 подноси се и копија уговора о пословно-техничкој сарадњи и откупу млека за правно лице односно предузетника.

Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:
1) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар претходне календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара текуће календарске године;
2) за први квартал (1. јануар – 31. март текуће календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;
3) за други квартал (1. април – 30. јун текуће календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;
4) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар текуће календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године.”.


Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content