УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Објављено: 22. маја 2017. Категорије: Кредити

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником осим квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година;

2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља;

3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

4) набавку хране за животиње;

5) инвестициона улагања у одређене врсте механнизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

6) развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година и премију осигурања ових животиња прописану овим правилником;

7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,
(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

 

Министарство надлежно за послове пољопривреде  – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобрење кредитне подршке, који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама кредитне подршке за које се расписује јавни позив, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива. Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста кредитне подршке.

Поступак за остваривање права на на кредитну подршку покреће се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са Министарством закључила уговор у року одређеном јавним позивом.

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију