Правилник је актуелан

Документација

ПравилнициОрганска

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је:
1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда;
2) у активном статусу у Регистру;
3) извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварује право на подстицаје ако:

1) је у Регистру пријавило површине под органском биљном производњом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;
2) су засејане, односно засађене површине обрадивог пољопривредног земљишта под одговарајућом биљном културом, до највише 20 ha;
3) пољопривредно земљиште није у државној својини, осим пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;
4) има производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку издавања сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану органску биљну производњу, или су обухваћени групном сертификацијом у складу са прописима којима се уређује органска производња;
5) за исте површине није остварено право на директна плаћања за подстицаје за биљну производњу и регресе за гориво и/или ђубриво и/или семе за текућу годину;
6) је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације ако је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и ако је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;
7) у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
8) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Лице које испуњава услове за остваривање права на подстицаје, покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.
Јавни позив садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива. Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content