Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Објављено:

Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 29/2018) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, услови, начин за остваривање права на подстицаје и образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти подстицаја. Подстицаји обухватају подршку програмима:

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

  1. Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и то: изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа; набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.
  2. Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње и то: изградњу објекта за смештај говеда, живине, свиња, оваца и коза, као и објеката за аквакултуру; набавку нове опреме за објекат за смештај животиња; грађење новог објекта за складиштење стајњака; набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака; набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у Табели – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, која је саставни део овог Правилника.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа, црква и верска заједница.

Право на субвенцију се остварује ако је, поред осталог, инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје и није предмет подстицаја по неком другом основу, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

Прописано је да вредност прихватљиве инвестиције (наведене у Табели – Подстицаји и прихватљиве инвестиције) која је предмет захтева буде већа од 100.000 динара, док износ појединачног рачуна треба да буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара.

Како би оставрио право на подстицај у оквиру програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа, подносилац захтева  треба да у РПГ има уписано пољопривредно земљиште под производњом воћа и поврћа и то површине: до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 hа другог воћа, односно до 0,5 hа поврћа у заштићеном простору, односно до 3 hа поврћа на отвореном простору и да је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте воћа и поврћа.

Подносилац захтева у оквиру програма за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње треба да у РПГ има пријављен одговарајући сточни фонд и да на пољопривредном газдинству има највише 19 млечних крава и/или ако има укупни капацитет објекта: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 100 товних ћурки по турнусу и/или најмање 500 kg рибе и/или до највише 4.999 кокошака носиља.

Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

Корисник подстицаја треба да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења.

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content