Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада винове лозе обухватају подстицаје за:

1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу;

2) израду виноградарског пројекта;

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу;

4) набавку садница винове лозе;

5) набавку наслона за производне засаде, односно набавку коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која су извршила обнову регистрације за текућу годину и налазе се у активном статусу и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) предузетник,

3) правно лице, и то:

  • привредно друштво,
  • земљорадничка задруга,
  • задужбина

Право на подстицаје се остварује ако је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,3 хектара и остварују га лица која су уписана  у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино и чланови су удружења за заштиту ознаке географског порекла, осим за виноградарске рејоне за која удружења нису основана.

Инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје треба да буде у потпуности реализована у периоду од 1. јануара претходне календарске године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје у текућој календарској години. Услов је да нови производни засад винове лозе буде подигнут или да реконструкција већ постојећег производног засада буде извршена  у четвртом кварталу претходне календарске године или у првом и другом кварталу календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

Изузетно  у 2023. години  право на подстицаје се остварује и ако је предметна инвестиција  у потпуности реализована у периоду од 1. октобра 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако је производни засад винове лозе подигнут у првом и другом кварталу 2021. године, под условом да подносилац захтева није остварио право на подстицаје у складу са Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе („Службени гласник РСˮ, бр. 83/20 и 94/20).

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 60% вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара. Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја јесу:

1) за анализу земљишта – 200.000 динара;

2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;

3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;

4) за набавку садница – 30.000.000 динара;

5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе, односно површине виноградарске парцеле.

Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе, односно површине виноградарске парцеле.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Остваривање права на подстицаје се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе („Службени гласник РСˮ, бр. 83/20 и 94/20).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content