ПравилнициАрхива 2021

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада јесу подстицаји за:
1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу;
2) израду виноградарског пројекта;
3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу;
4) набавку садница винове лозе;
5) набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу и ако су уписана у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино. и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2) предузетник;
3) правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, задужбина, средња школа, научноистраживачка организација, манастир и црква.

Право на подстицаје се остварује ако је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,3 хектара.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:
1) за анализу земљишта – 200.000 динара;
2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;
3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;
4) за набавку садница – 30.000.000 динара;
5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.
– Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

 

Наглашавамо да су овим правилником одређени услови и дате смернице за планирање и реализацију инвестиције, док процес подношења захтева започиње након објављивања Јавног позива. Сви захтеви који стигну пре тога биће одбачени као неблаговремени.


 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник RSˮ, бр. 37/17, 44/18 – др. закон, 3/19 и 36/19) у делу који се односи на подстицаје за подизање вишегодишњих засада винове лозе.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content