Правилник је актуелан

Документација

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Објављено:


Овим правилником  ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.
Актуелна верзија Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину.
Право на подстицаје остварује се за краву отељену у периоду од 1. априла претходне календарске године до 31. марта текуће календарске године.
Изузетно, у 2023. години,  право на подстицаје се остварује  за краву отељену у периоду од 1. јула 2022. године до 31. марта 2023. године.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Остваривање права на подстицаје за за краве за узгој телади за тов се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Подносилац може да поднесе сaмo jeдaн зaхтeв за остваривање права на подстицаје у току трајања јавног позива и, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РСˮ, бр. 25/18, 44/18 – др. закон и 139/22). 
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content