Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за очување животињских генетичких ресурса, услови, начин остаривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и то очувањем животињских генетичких ресурса, кроз остваривање права на подстицаје за следеће врсте, расе и категорије аутохтоних домаћих животиња:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости);

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости);

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости);

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости);

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости);

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости);

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци);

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци);

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче);

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови);

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци);

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога, каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од дванаест месеци);

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од дванаест месеци);

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови).

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и које је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Корисник покреће процес избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

 

Подстицаји се утврђују у новчаном износу по грлу, односно јединки животиња у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Службени гласник РСˮ, бр. 83/13, 35/15, 28/16, 44/18 – др. закон, 104/18, 16/21 и 30/22).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content