EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Подстицаји се односе набавку квалитетних приплодних грла:

 1. грла говеда:
 • јуница товних раса узраста од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци
 • јуница млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци
 • бикова товних раса узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци
 • стеоних јуница узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци
 • бикова млечних и комбинованих раса узраста од 36 до 72 месеца у моменту издавања предрачуна за набавку
 1. грла оваца и коза:
 • оваца – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
 • коза- двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
 • двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
 1. грла свиња
 • назимица узраста до девет месеци у моменту издавања рачуна о набавци
 • супрасних назимица осемењених најкасније до девет месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 • нерастова узраста до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
 1. пчелињих матица

Животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје треба да буде  обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство  и да има педигре, односно уверење о пореклу, у складу са законом којим се уређује сточарство.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, имају уписан одговарајући сточни фонд, извршила су обнову регистрације за текућу годину и налазе се у активном статусу и то

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде

7) манастир и црква.

Право на подстицај се остварује уколико је инвестицију у куповину квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице, која је предмет захтева у потпуности реализовало у периоду од дана истека рока за подношење захтева за остваривање права на подстицаје по претходном јавном позиву до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје по текућем јавном позиву.

Установa уписана у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, остварује право на подстицаје за набваку бикова млечних и комбинованих раса и ако реализација предметна инвестиције није започета до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако има предрачун за набаку бикова.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи:

1) 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица

2) 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда (јуница товних раса, јуница млечних и комбинованих раса , бикова товних раса узраста, стеоних јуница)

3) 10.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда (бикова млечних и комбинованих раса)

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, бр. 48/18, 29/19, 48/19, 25/20 и 17/23).

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content