УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Објављено: 25. јуна 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1. грла говеда, и то:

– јуница товних раса  узраста од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци

– јуница млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци

– бикова товних раса узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци

2. грла оваца и коза, и то:

–  оваца – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

–  коза- двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

3. грла свиња, и то:

– назимица узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– супрасних назимица од осам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– нерастова узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

4. пчелињих матица

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде

7) манастир.

Право на подстицај се остварује уколико је је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје. За куповину квалитетних приплодних јуница постоји могућност набавке са уговореном одложеном исплатом дела цене добављачу.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 16. марта до 15. октобра текуће године. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години: 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда и 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица. Правилником су прописани и максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу.

 

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Остали Формати Doc