УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Објављено: 25. јуна 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1. грла говеда, и то:

– јуница товних раса старости од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

– јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,

– бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;

2. грла оваца и коза, и то:

–  оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

–  коза- двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

– двисци старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

3. грла свиња, и то:

– назимица старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

– супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

– нерастова старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

4. пчелињих матица.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде

7) манастир.

Право на подстицај се остварује уколико је је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. јула до 15. октобра текуће године. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара. Правилником су прописани и максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу.

 

Актуелна верзија Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Поделите на:

Правилник је актуелан.