Правилник није актуелан

Документација

Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду

Објављено:


Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.
Два су основна програма за подстицаје:

  1. Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима.

– физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

– предузетник;

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Поред општих услова, подносиоци треба да испуњавају и сперцифичне услове који су прописани Правилником  у складу са обимом производње.
Кроз подршку примарној пољопривредној производњи, финансираће се инвестиције у производњу млека, меса, пчеларства, аквакултуре, воћа, поврћа, цвећа, грожђа, осталих усева, тј. ратарских култура, те улагања у старе и уметничке занате. Грантови ће се давати за изградњу фарми, набавку опреме за фарме, набавку и постављање пластеника, набавку машина и опреме за биљну производњу на отвореном пољу, набавку и постављање система за наводњавање, противргадне заштите итд.
Минимална вредност прихватљивих трошкова је 20.000 евра у динарској противредности, а максимална 50.000 евра.

  1. Програм подршке за унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности – Програм подршке за агрегаторе.

Право на коришћење бесповратних средстава остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

– предузетник;

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга.
Поред општих услова прописаних Правилником, подносиоци треба да испуњавају и сперцифичне услове који су прописани у складу са обимом производње и прописаним стандардима у одређеном сектору.

Бесповратна средства за прараду ће остваривати пројекти који укључују инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева; инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга млека и млечних производа, као и производа од меса. Такође, могу да конкуришу и винарије, за инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области производње и маркетинга вина, као и пчелари за инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа.
Овде спадају и инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани.
Минимална вредност прихватљивих трошкова је 25.000 евра у динарској противредности, а максимална 400.000 евра.
Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова дате су у Спецификацији прихватљивих трошкова, која је дата  у прилого овог Правилника. У прихватљиве трошкове спадају:

– припремни трошкови;

– капиталне инвестиције;

– инвестиције у људске ресурсе;

– инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом. Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

– 10% као сопствено учешће корисника и

– 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи, а који ће бити постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава. Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, Управа за аграрна плаћања.

Управа врши административну обраду пристиглих пријава и у складу са  прописаним елементима врши поступак бодовања и рангирања уредних пријава, након чега објављује ранг листу на својој званичној интернет сдтраници.  се објављује на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

Лице коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Пројекта који укључује и пословни план, на начин прописан Правилником и на обрасцима које чине његов сасатавни део.

Подносилац захтева је дужан да пословни план са прилозима достави и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом.

Корисник не сме да започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова.

Корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

Корисник бесповратних средстава подноси један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору.

У зависности од пројекта, Уговором може бити предвиђена једна или више фазних исплата током спровођења Пројекта.

Пројекат конкурентне пољопривреде Србије (Serbia Competitive Agriculture Project) реализује Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Светском банком. Трајање пројекта 2020-2024. године.

Пројекат је конципиран у три компоненте. Прва компонента је фокусирана на унапређењу продуктивности и поспешивању предузетничког духа на породичним газдинствима, кооперацијама, задругама, удружењима и микро, малим и средњим предузећима кроз финансијску подршку и развој капацитета саветодавних служби, бизнис и финансијског планирања и последње не и најмање битно приступ тржишту чиме би се сектор развијао и растао. Друга компонента намењена је унапређењу капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде успостављањем информационог система (еАграр) који ће суштински променити начин функционисања у погледу дигитализације услуга намењених пољопривредницима, а самим тим и смањење листа чекања, „редова и гужви“ и административних операција. Трећа компонента је усмерена на успостављање менаџмент тима који ће бити задужен за имплементацију самог пројекта. У структурном приказу, пројекат се састоји од компоненти, подкомпоненти и активности.

 

Вoдич за кориснике бесповратних средстава у оквиру спровођења грант програма Пројекта конкурентне пољопривреде Србије

Водич за остваривање и праћење еколошких и социјалних стандарда Светске банке

Први јавни позив – Упутства и примери документације за спровођење набавке

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content