Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Објављено:

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максимални изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у:

1) сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује угоститељство.

2) сектору ловног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у категорисаним објектима ловног туризма – ловачка вила, у смислу прописа којим се уређује угоститељство.

3) сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције: улагањe у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописом којим се уређује одређивање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење посебне евиденције издатих сертификата. Прихватљиве инвестиције су и промоција непољопривредних активности у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник;  правно лице: привредно друштво, земљорадничка задруга и удружење.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, за сваку календарску годину. Конкурс садржи образац конкурсне пријаве, услове за остваривање права на подстицаје, потребну документацију и додатну документацију за рангирање пријава које се подносе уз пријаву, рок за подношење пријаве, документацију којом се доказује реализација инвестиције, као и друге потребне информације у складу са овим правилником.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту предметне инвестиције, односно месту обављања активности, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износи подстицаја по кориснику дефинисани су у члану 19. Правилника о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Службени гласник РС”, број 54/19).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content