Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству, услови и начин остваривања права на подстицаје, као и образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме:

1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

3) којом се штити добробит животиња;

4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

5) за производњу конзумних кокошијих јаја;

6) за пчеларство;

7) за мужу;

8) за држање, одгој и тов живине.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, имају пријављено гајење одговарајуће врсте животиња (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају), извршила су обнову регистрације за текућу годину и налазе се у активном статусу и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво,

4) земљорадничка задруга,

5) средња школа,

6) научноистраживачка организација,

7) манастир и црква.

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и да је укупна вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара.

Изузетно у 2023. години право на подстицаје се остварује ако је инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализовало у периоду од 1. марта 2022. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, бр. 48/18, 23/19, 78/20 и 119/21).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content