Правилник није актуелан

Документација

ПравилнициАрхива 2022

Правилник о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у изградњу и опремање објеката:

1) за снабдевање водом;

2) путне инфраструктуре.

3) за складиштење и прераду пољопривредних производа

Прецизније податке о прихватљивим инвестицијама можете наћи у Прилогу „Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре“, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Право на подстицаје остварује јединица локалне самоуправе, која испуњава услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником и уколико се предметна инвестиција реализује у насељеном месту које има мање од 10.000 становника, према подацима последњег пописа органа надлежног за послове статистике. Ниједна радња везана за реализацију инвестиције не сме да буде започета пре доношења решења о одобравању права на подстицаје (осим израде техничке документације за изградњу објекта), а сама инвестиција треба да буде у складу са просторним планом јединице локалне самоуправе, односно испуњава друге услове прописане законом којим се уређује планирање и изградња;

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Ако је у поступку утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе решењем одобрава право на подстицаје, утврђује износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на рачун подносиоца захтева. Решењем се кориснику подстицаја одређује рок у коме је дужан да у потпуности реализује одобрену инвестицију и Управи поднесе документацију којом се доказује реализација одобрене инвестиције.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу 100% од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руруалном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за једну календарску годину јe:

1) 20.000.000 динара за подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објеката за снабдевање водом и објеката путне инфраструктуре;

2) 60.000.000 динара за подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објеката за складиштење и прераду пољопривредних производа.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content