Правилник није актуелан

Документација

Прилог
Остали формати:
DOC
ПравилнициАрхива 2022

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;

2) примарну производњу воћа и грожђа;

3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;

6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа;

7) наводњавање биљних култура.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Изузетно, право на подстицаје за 2022. годину остварује се ако је подносилац у  потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција

Наглашавамо да су овим правилником одређени услови и дате смернице за планирање и реализацију инвестиције, док процес подношења захтева започиње након објављивања Јавног позива. Сви захтеви који стигну пре тога биће одбачени као неблаговремени.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content