УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Објављено: 8. августа 2016. Категорије: Архива 2017

Овим правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 67/16 од 5. августа 2016. године, ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:
1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу закона којим се уређује туризам (изградњa нових објеката; радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката; радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица (објеката за извлачење влакана, односно сукна), ветрењача; изградњу базена итд);
2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописимима којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;
3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница.

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником имају: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 2) предузетник, 3) правно лице: (1) привредно друштво (микро, мало и средње правно лице); (2) земљорадничка задруга; (3) средња школа; (4) манастир, црква, задужбина; (5) туристичка организација; (6) удружење.

  • Подстицаји се остварују на основу конкурса који расписује Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Конкурс садржи конкурсну пријаву, услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање, рок за подношење конкурсне пријаве, као и друге потребне информације.
  • Подношење Конкурсне пријаве за доделу подстицаја са неопходном документацијом обавља се слањем конкурсне документације путем поште, препорученим писмом Управи за аграрна плаћања.
  • Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

  • Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције је 1.200.000,00 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Службени гласник РС”, број 81/13).

Поделите на: