УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

Објављено: 12. маја 2014. Категорије: Сточарство

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања.

Уз захтев подноси се:

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверена од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2)  обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______години дат у Прилогу 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у Прилогу 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

  • Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на Обрасцу 1 – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _____ годину,  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Актуелна верзија Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

Поделите на:

Правилник је актуелан.