УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Објављено: 28. маја 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (Службени гласник РС“ број 39/2018 од 25.05.2018. године) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње, за производе у периоду конверзије у органској производњи, односно усаглашеност производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:

 1. система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;
 2. добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду;
 3. система квалитета хране према HALAL стандарду;
 4. система квалитета хране према KOSHER стандарду;
 5. производа добијених методама органске производње;
 6. производа са ознаком географског порекла;
 7. производа са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје имају

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. правно лице;
 4. правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења

Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000 динара.

Захтев се подноси једанпут годишње Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. марта до 31. октобра текуће године.

Изузетно у 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. октобра 2018. године, за предмет подстицаја који је реализован у периоду од 1. новембра 2017. године до дана подношења захтева.

Поделите на: