Ступио на снагу правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Министарство пољопривредe и заштите животне средине Србије донело јеПравилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.
Овим правилником ближe се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.

Примарна пољопривредна производња, у смислу овог правилника, јесте:
1) примарна производња биљних култура, и то: житарица, индустријског, ароматичног и лековитог биља, поврћа, воћа, грожђа, цвећа;
2) примарна сточарска производња, и то: производња млека (крављег и козијег), производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца и живине ради производње меса), производња конзумне рибе, производња меда и других пчелињих производа.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то:
1)    програму за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура;
2)    програму за подршку инвестицијама у примарну сточарску производњу.

Право на подстицаје, под условима утврђеним овим правилником, има:физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; правно лице (привредно друштво и земљорадничка задруга) и средња школа  (која има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране).

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је два милиона динара, а за одређене намене – изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију хладњача и нових објеката намењених складиштењу житарица и до пет милиона динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања (Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац), до 1. новембра 2014. године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content