Расписан Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2021. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2021. години.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у периоду од 30. јула до 9. августа 2021. године, закључно, преко Писарнице републичких органа управе, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом јесу прихватљиви трошкови инвестиције у изградњу и опремање објеката:

1) за снабдевање водом;

2) путне инфраструктуре.

Прецизније податке о прихватљивим инвестицијама можете наћи у Прилогу „Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре“, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Право на подстицаје остварује јединица локалне самоуправе, која испуњава прописане услове и уколико се предметна инвестиција реализује у насељеном месту које има мање од 10.000 становника, према подацима последњег пописа органа надлежног за послове статистике. Ниједна радња везана за реализацију инвестиције не сме да буде започета пре доношења решења о одобравању права на подстицаје (осим израде техничке документације за изградњу објекта), а сама инвестиција треба да буде у складу са просторним планом јединице локалне самоуправе, односно испуњава друге услове прописане законом којим се уређује планирање и изградња.

Средства се исплаћују након одобрења  права на подстицаје, а Решењем се кориснику подстицаја одређује и рок у коме је дужан да у потпуности реализује одобрену инвестицију и Управи поднесе документацију којом се доказује реализација.

По овом Јавном позиву опредељено је  200.000.000 динара, док се подстицаји утврђују у процентуалном износу 100% од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руруалном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Текст Јавног позива

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content