EN
[wpml_language_selector_widget]

Објављен нови правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Како би подстакло младе људе да се активно баве пољопривредом и на тај начин обезбеде егзистетенцију себи и својој породици, али и оживе рурала подручја, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је покренуло нови програм субвенционисања младих пољопривредника. Врсте подстицаја, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац пријаве на конкурс за oствaривaње прaвa нa пoдстицaje, као и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику дефинисани су Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји обухватају подршку програмима и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Прецизније податке о прихватљивим инвестицијама можете наћи у Табели са прихватљивим инвестицијама која је саставни део овог Правилника.

Право на подстицаје имају пунолетни млади пољопривредници, носиоци комерцијалних породичних пољопривредног газдинства и млади предузетници који на дан подношења пријаве на конкурс имају навршених 18, а највише 40 година живота. Предност приликом рангирања поднетих пријава ће имати инвестиције које се односе на припрему за продају или прераду примарних пољопривредних производа у сврху остваривања додатне вредности пољопривредних производа, посебно ако долазе из неразвијених подручја са отежаним условима за бављење пољопривредом, младе пољопривреднице, као и особе које имају одговарајуће образовање из области пољопривреде, или чија предузећа послују са позитивним билансом.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс, који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст конкурса објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Подносилац на Конкурс подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, за једну или више инвестиција. Наглашавамо да су  овим правилником одређени  услови и дате смернице за планирање инвестиције, док процес пријаве започиње након објављивања Конкурса. Све пријаве које стигну пре тога биће одбачене као неблаговремене.   

Уз Захтев за одобравање права на подстицаје подносилац захтева, поред осталог доставља предрачун за набавку инвестиција не старији од 30 дана (профактуру, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: назив произвођача, односно власника предметне инвестиције; годину производње, односно старост животиња; тип, односно модел машина и опреме; укупну вредност предмета инвестиције; износ пореза на додату вредност; начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције) и изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције у року од 6 месеци од дана издавања предрачуна. Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, док уверења и потврде не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја као и ранг листу подносилаца пријава на конкурс. Управа доноси и Решење којим се утврђује предмет и обим инвестиције; износ средстава који се додељује кориснику подстицаја; начин преноса оствареног износа подстицаја; рок за реализацију инвестиције; рок за достављање документације којом се доказује реализација инвестиције; рок до када се предмет инвестиције не сме отуђити и/или му се променити првобитна намена; рок чувања документације која се односи на инвестиције; као и други подаци.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване  инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.200.000,00 динара.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content