Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

Објављено:

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Право на подстије остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, и то за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања. Уз захтев подноси се:

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверенa од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2) обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе на обрасцу који који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе на обрасцу који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део.

За извезену конзумну рибу подноси се:

1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак;

2) обрачун подстицаја за произвeдену и извезену конзумну рибу  на обрасцу који који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део;

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content