EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:
1) припремни трошкови;
2) капиталне инвестиције;
3) инвестиције у људске ресурсе;
4) инвестиције у стручно-техничку подршку и тренинг.

Два су основна програма за подстицаје:

1. Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима

Право на коришћење бесповратних средстава у оквиру овог програма остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Кроз подршку примарној пољопривредној производњи, финансираће се инвестиције у производњу млека, меса, пчеларства, аквакултуре, воћа, поврћа, цвећа, грожђа, осталих усева и улагања у старе и уметничке занате.
Бесповратна средства ће се одобравати за изградњу фарми, набавку опреме за фарме, набавку и постављање пластеника,набавку машина и опреме за биљну производњу на отвореном пољу, набавку и постављање система за наводњавање, противградне заштите итд.
Минимална вредност прихватљивих трошкова је 20.000 евра у динарској противвредности, а максимална 50.000 евра.

2. Програм подршке за унапређење конкурентностии веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде, пласмана пољопривредних производа и унапређење пласмана производа домаће радиности – Програм подршке за агрегаторе

Право на коришћење бесповратних средстава у оквиру овог програма, остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:
1) предузетник;
2) привредно друштво;
3) земљорадничка задруга.
Кроз програм подршке за агрегаторе финансираће се инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева: унапређење конкурентности у области прераде и пласмана млека и млечних производа; унапређење конкурентности у области прераде и пласмана меса и производа од меса; унапређење конкурентности у области производње и пласмана вина; унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа; унапређење пласмана производа старих и уметничких заната.
Бесповратна средства ће се одобравати за: набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије; набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система; набавку и инсталирање нове опреме као и инвестиције у имовину, нарочито у циљу достизања стандарда заштите животне средине и то у области управљања отпадом и отпадним водама; набавку и инсталирање нове опреме, инвестиције у физичку имовину, и/или услуга, које за циљ имају развој и примену иновација; набавку машина и опреме за манипулацију житарица; за инвестиције везане за прераду житарица; за изградњу објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром; за набавку нових машина и опреме за прераду житарица; за набавку нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом; за опрему и уређаје за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друге специјализоване опреме; за опрему за сакупљање, транспорт и прераду грожђа;за опрему за ферментацију, хлађење, грејање, односно друге технолошке операције прераде вина; за опрему за флаширање, паковање и складиштење вина итд.

Минимална вредност прихватљивих трошкова је 25.000 евра у динарској противвредности, а максимална 400.000 евра.

Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од укупне вредности Потпројекта, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, која су предвиђене пословним планом.

Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:
• 10% укупне вредности Потпројекта је сопствено учешће корисника и
• 40% укупне вредности Потпројекта, као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи, а који ће бити постављен на званичној интернет страници министартсва надлежног за послове пољопривреде – Управе и на интернет страници Пројекта Конкуренте пољопривреде Србије https://scap.rs/, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.
Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања.
Управа врши администартивну обраду пристиглих пријава и у складу са прописаним елементима врши поступак бодовања и рангирања уредних пријава, након чега објављује ранг листу на својој званичној интернет страници.
Директор Управе решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом. Лице коме је решењем одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Потпројекта који укључује и пословни план на начин прописан Правилником.

Подносилац захтева пословни план са прилозима доставља и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% Потпројекта дефинисаног пословним планом.

Корисник бесповратних средстава може почети са активностима набавки предвиђених Потпројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности Потпројекта буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

Корисник бесповратних средстава може да поднесе један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору.
Поступак утврђивања права на коришћење бесповратних средстава се спроводи електронским путем у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреда Србије која ће се налази на сајту Пројекта Конкуренте пољопривреде Србије https://scap.rs/ и сајту Управе за аграрна плаћања https://uap.gov.rs/
Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања, подношења електронског обрасца Пријаве, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима пријаве, објављују се на сајту Конкуренте пољопривреде Србије и сајту Управе за аграрна плаћања.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гласник РСˮ, бр. 30/21 и 4/22).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content