EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

ПравилнициОрганска

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску сточарску производњу

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају: подстицаје за премију за млеко произведено методама органске производње; подстицаје у органском сточарству, и то за: квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и биковe, краве за узгој телади за тов, квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe, квалитетне приплодне крмаче и нерастовe, тов јунади, тов јагњади, тов јаради, тов свиња, кошнице пчела, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана, квалитетне приплодне матице риба пастрмке, производњу конзумне рибе.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које je уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, извршило обнову регистрације за текућу годину и налази се у у активном статусу.

Поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописима којима се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, подносилац захтева треба да испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације ако је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и ако је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње и да поседује извештај наведене контролне организације о извршеној физичкој контроли и контроли документације.

Право на подстицаје за премију за млеко произведено методом органске производње остварује се под условом да је млеко произведено и испоручено у одговарајућем периоду у току календарске године за који испоручилац млека подноси захтев за премију за млеко произведено методом органске производње, и то:

  • за четврти квартал, у периоду 1. октобар – 31. децембар претходне календарске године,
  • за први квартал, у периоду 1. јануар – 31. март текуће календарске године,
  • за други квартал, у периоду 1. април – 30. јун текуће календарске године,
  • за трећи квартал, у периоду 1. јул – 30. септембар текуће календарске године.

Подстицаји за органску сточарску производњу остварују се по јединици мере у складу са овим правилником и утврђују се у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу од износа који се остварује за директна плаћања за премију за млеко и подстицаје у сточарству, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за једну календарску годину у складу са овим правилником износи 55.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања. Јавни позив садржи податке о нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Остваривање права на подстицаје се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу („Службени гласник РСˮ, бр. 25/20 и 144/22).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content