ПравилнициАрхива 2022, Органска

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу

Објављено:


Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уз услов:
1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;
да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу;
3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу.
Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу од износа за основне подстицаје за биљну производњу и регреса за гориво, ђубриво и семе, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content