EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Објављено:

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла  ближe се прoписуjу врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла  и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде  у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, односно потврде о усаглашености производа са спецификацијом за производе са ознаком „српски квалитет.

Сертификација за органску производњу  подразумева и издавање сертификата за органске производе и/или потврде да је производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, а потврда се издаје за произвођаче чија је производња у периоду конверзије или у пoступку издaвaњa сeртификaтa нaкoн зaвршeнoг пeриoдa кoнвeрзиje.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:

 1. система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;
 2. добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду;
 3. система квалитета хране према HALAL стандарду;
 4. система квалитета хране према KOSHER стандарду;
 5. производа добијених методама органске производње;
 6. производа са ознаком географског порекла;
 7. производа са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје имају

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. правно лице;
 4. правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења

Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content