EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа.

Право на подстицаје може се остварити за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа:
1) за које је у периоду од 1. јуна претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје: издат сертификат за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља и издато уверење о чистоти сорте садног материјала ружа за произведене саднице ружа;
2) за сорте које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља, и то за сорте: јабучасте, коштичаве, језграсте и јагодасте воћне врсте; винове лозе осим за сорте – директно родне хибриде Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont и хмеља, без обзира на таксономску припадност (различите по родовима, врстама, сортама, подлогама и клоновима).

Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има правно лице и предузетник.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину у складу са овим правилником износи 700.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.
Корисник покреће процес избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе, хмеља и ружа („Службени гласник РСˮ, бр. 58/17, 25/18, 3/23 и 45/23), у делу који се односи на подстицаје за произведене саднице.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content