Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Објављено:

Подстицај обухвата подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена у складу са посебним прописом којим се прописује листа генетских резерви домаћих животиња и начин очувања генетских резерви домаћих животиња, као и листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса.

Право на подстицаје остварује правно лице у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, које испуњава услове за остваривање права на подстицај у складу са овим правилником и ако:

1) је уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

2) је уписано у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) испуњава минималне услове као организација са посебним овлашћењима у погледу техничке опремљености и стручног кадра за обављање послова центра за репродукцију животиња и вештачко осемењавање, у складу са законом којим се уређује сточарство;

4) је банка гена учесница Европске мреже банака гена за животињске генетичке ресурсе – European Genebank Network for AnGR (у даљем тексту: EUGENA);

5) је активно обављало делатност производње семена за вештачко осемењавање плоткиња од приплодњака у свом власништву у претходном периоду од најмање пет година у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Корисник покреће процес избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Износ подстицаја утврђује се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину износи 15.000.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена („Службени гласник РС”, број 110/17).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content