Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику подстицаја.

Подстицаја обухватају:

1) подстицаје за осигурање ратарских култура у максималном износу од 100.000 динара;

2) подстицаје за осигурање повртарских култура у максималном износу од 500.000 динара;

3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;

4) подстицаје за осигурање расадника у максималном износу од 500.000 динара;

5) подстицаје за осигурање животиња у максималном износу од 2.000.000 динара.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности плаћене премије осигурања, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Увећање максималног износа подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, односно за подручја одређених управних округа  утврђује се према месту у коме се налази катастарска парцела под биљним културама, односно према месту у коме се налази објекат (ХИД) у коме се држе и узгајају животиње, који су предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и ако је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Право на подстицаје остварује лице које  је у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, код друштва за осигурање, осигурало од ризика који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава:

1) усеве и плодове ратарских, повртарских, воћарских култура, винове лозе и хмеља, на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

2) расаднике  на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

3) животиње, за које у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и идентификационом броју газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, на којима се животиње држе или узгајају).

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Остваривање права на подстицаје се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РСˮ, бр. 61/17 и 44/18 – др. пропис).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content