Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

Објављено:

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса који је објављену у  „Службеном гласнику РС”, број 85/13.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно за пољопривреду, пољопривредног биља (житарице, крмно биље, индустријско биље) и хортикултурног биља (повртарско биље, воћке, винова лоза, хмељ, медицинско и ароматично биље) које се користе за храну и пољопривреду;

2) генетички материјал је било који део биљке, укључујући репродуктивне или вегетативне делове за размножавање, којим се преносе наследна својства;

3) in situ чување је чување генетичког материјала у екосистему или природном станишту и одржавање и обнављање одрживе популације врста у њиховом природном окружењу и у случају гајених биљних врста на пољопривредном газдинству где су се развила њихова карактеристична својства;

4) ex situ чување је чување генетичког материјала за пољопривреду ван његовог природног станишта;

5) ex situ колекције су колекције генетичког материјала за пољопривреду које се чувају изван његовог природног станишта;

6) принова је основна јединица у чувању и документовању биљних генетичких ресурса која представља узорак семена или садног материјала, односно групу биљака у колекцији у пољу.

Право на субвенцију имају:

1.     Физичко лице

2.     Предузетник и

3.     Правно лице

Субвенције  обухватају подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој који се спроводи с циљем унапређења заштите животне средине, и то:

1) програму за очување и одржавање националне ex situ колекције у семену;
2) програму за очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса;
3) програму за реализацију посебних пројеката у области очувања биљних генетичких ресурса.

Подршка програму  обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) чување принова националне ex situ колекције у семену, и то: у коморама и одржавање базе података;
2) контролу клијавости и умножавање, регенерацију и примарну карактеризацију принова националне ex situ колекције у семену.

Субвенцијом се  обезбеђује  давање подстицаја за:
1) попис, односно инвентар биљних генетичких ресурса;
2) колекционисање биљних генетичких ресурса;
3) контролу клијавости и умножавање, регенерацију и примарну карактеризацију принова колекција у семену биљних генетичких ресурса;
4) одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља;
5) чување in situ и преношење из in situ у ex situ статус вишегодишњих биљних врста;
6) карактеризацију и евалуацију принова биљних генетичких ресурса.

Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања у периоду од 1. октобра до 31. октобра текуће године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content