Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

Објављено:

Овим правилником ближe се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поред ових општих услова неопходно је да у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане:

-површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура:

-до 0,5 ha поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;

-до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа;

-2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

-до 3 ha поврћа (на отвореном пољу);

-од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу);

-до 50 ha ароматичног и лековитог биља;

-до 2 ha житарица, индустријског и крмног биља.

– у зависности од врсте сточарске производње производње има до највише 19 млечних крава, односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.

Поступак за остваривање права на подстицај покреће се подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања. Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцима захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење јавног позива. У току календарске године може бити расписан један или више јавних позива, у зависности од расположивих средстава.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content