Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада воћака и хмеља обухватају подстицаје за:
1) набавку садница воћака и хмеља;
2) набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља;
3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине, са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде боровница и/или малина на банковима;
4) хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта (у даљем тексту: анализа земљишта).

Право на подстицаје за подизање производних засада остварује:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2) предузетник
3) правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, задужбина, средња школа, научноистраживачка организација, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се ако је површина подигнутог производног засада:
1) од 0,05 ha до 2 ha – за производне засаде шумске јагоде;
2) од 0,1 ha до 5 ha – за производне засаде јагодастог воћа, осим шумске јагоде, као и за производне засаде хмеља;
3) од 0,2 ha до 10 ha – за производне засаде јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака.
Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције, без пореза на додату вредност и неприхватљивих трошкова, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја јесу за:
1) набавку садница воћака и хмеља – 2.500.000 динара;
2) набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља – 825.000 динара;
3) припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница и/или малина на банковима – 375.000 динара;
4) анализу земљишта – 100.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама, подстицаји за набавку садница се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада, у складу са овим правилником.
Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту у коме се налази производни засад који је предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Јавни позив  садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља („Службени гласник РСˮ, брoj 17/23).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content