Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Објављено:

Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Службени гласник РС, број 46/2018) прописују се врсте подстицаја, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац пријаве на конкурс за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по појединим врстама подстицаја.
Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у:

1) развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Прецизније податке о прихватљивим инвестицијама можете наћи у Прилогу 1 – Подстицаји и прихватљиве инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је саставни део овог Правилника.

Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара године која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс и налази се у активном статусу. На дан подношења пријаве на конкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст конкурса објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Подносилац пријаве на конкурс подноси само једну пријаву за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Наглашавамо да су овим правилником одређени услови и дате смернице за планирање инвестиције, док процес пријаве започиње након објављивања Конкурса. Све пријаве које стигну пре тога биће одбачене као неблаговремене.

Уз пријаву на конкурс подносилац, поред осталог доставља предрачун за набавку инвестиција не старији од 30 дана (профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна) и изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције у року од 6 месеци од дана издавања предрачуна и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве. Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, док уверења и потврде не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја као и ранг листу подносилаца пријава на конкурс (уколико је укупан захтевани износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услов за остваривање права на подстицај већи од расположивих средства).

Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје на основу ранг листе, а до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Решењем се подносиоцу пријаве одобрава да у року од 90 дана од пријема решења у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције. Решењем се утврђује износ подстицаја на име реализације инвестиције и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.500.000,00 динара. Правилником су прописани и максимални износи подстицаја по квалитетном приплодно грлу.

 

Коначна ранг листа на Конкурс за младе пољопривреднике 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content