Правилник је актуелан

Документација

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

Објављено:

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је:

  1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу;
  2. пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје у РПГ извршило обнову регистрације за текућу годину,

Подстицаји се остварују по површини биљне производње:

  • за засејане, односно засађене и пријављене у РПГ површине под одговарајућом биљном културом у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела, који је саставни део прописа о регистрацији пољопривредних газдинстава, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље, као и необрађеног земљишта
  • до највише 100 ha
  • које обрађује у своје име и за свој рачун.

Право на подстицаје се не може остварити за површине пољопривредног земљишта у државној својини које је подносилац захтева узео у закуп, односно на коришћење, осим за пољопривредно земљиште у државној својини које је узео у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Лице које испуњава услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја („Службени гласник РСˮ, бр. 29/13, 9/16, 44/18 – др. закон, 38/20, 16/21, 18/22 и 141/22).

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content