ПравилнициАрхива 2021

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, услови, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада и по појединој врсти подстицаја.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном 

2) припрему земљишта за подизање производних засада 

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3. правно лице, и то:  привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, а површина сваког производног засада треба да буде у распону:

1) од 0,1 ha до 2 ha за сваку врсту јагодастих воћака и хмеља, а за шумску јагоду од 0,05 ha до 2 ha;

2) од 0,2 ha до 5 ha за сваку врсту јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Право на подстицаје остварује се под условом да подносилац захтева у Регистру има уписано мање од 2 ha јагодастих врста воћака или хмеља, односно мање од 5 ha јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих врста воћака.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1) за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 2.500.000 динара;
2) за набавку наслона, односно коља – 825.000 динара;
3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровница са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима – 375.000 динара.
4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 100.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.

Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, Београд  од 1. марта до 31. јула текуће календарске године за засаде подигнуте у четвртом кварталу претходне календарске године и првом и другом кварталу текуће године. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви се подносе до 30. септембра текуће календарске године. 

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

 

ИЗУЗЕТНО У 2021. ГОДИНИ, ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ ОД 1. МАЈА ДО 31. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ, А ЗА ПРОИЗВОДНЕ ЗАСАДЕ ЈАГОДА ПОДИГНУТЕ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ ТЕКУЋЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ДО 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ.

 

 

Захтеви за остваривање права на подстицаје за вишегодишње производне засаде воћака и хмеља чије је подизање започето у трећем и четвртом кварталу 2020. године, као и првом кварталу 2021. године, односно до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са Правилником о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РСˮ, бр. 37/17, 44/18 – др. закон, 3/19, 36/19 и 84/20 – др. правилник).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content