УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Објављено: 21. априла 2017. Категорије: Архива 2017

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, услови, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада и по појединој врсти подстицаја.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3.правно лице, и то:  привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 ha;
2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 15.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1) за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 10.000.000 динара;
2) за набавку наслона, односно коља – 3.300.000 динара;
3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровница са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима – 1.500.000 динара.
4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 200.000 динара.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.
– Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.


Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, Београд  од 1. маја до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године од 1. маја до 30. септембра текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.


Даном ступања  на снагу Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РСˮ, бр. 37/17, 44/18 – др. закон, 3/19 и 36/19) у делу који се односи на подстицаје за подизање вишегодишњих засада винове лозе.

 

Поделите на:

Правилник није актуелан.