Документација

Подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

Влада Републике Србије је у циљу обезбедђивања подршке произвођачима товне јунади, објавила Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Право на финансијску подршку у складу са овим Програмом има:

1. ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ – откупљивач, који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет хране животињског порекла  са седиштем у Републици Србији и који је извршио откуп тржишних вишкова јунади од пољопривредних произвођача у периоду од 05. септембра до 20. новембра 2020. године

 

Финансијска подршка за откуп тржишних вишкова утврђује се у износу од 26 динара по килограму живе мере за откупљену јунад за клање и прераду и то за грла минималне тежине 500 килограма по цени која није мања од 252 динара по килограму.

 

Откупљивачи подносе захтев за финансијску подршку по основу овог програма до 25. новембра 2020. године Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку за откуп тржишних вишкова товних јунади, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део (Образац захтева).

 

Уз захтев се прилаже: 1) спецификација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део; 2) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, који потписују откупљивач (купац) и пољопривредни произвођач (продавац), који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла, као и отпремницу са датумом када су грла отпремљена од продавца; 3) копија пасоша за јунад, коју је поништио надлежни ветеринарски инспектор на дан клања, са видљивим подацима о датуму клања и идентификационим бројем објекта где животиње долазе на клање (ХИД објекта); 4) копија уверења о здравственом стању животиња;  5) изјава да су грла утовљена на сопственом газдинству и отпремница или интерна отпремница као доказ о задужењу преузетих количина јунади за субјекте који имају сопствену производњу јунади, односно прераду меса, односно излаз робе из једне у другу производњу; 6) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина; 7) доказ да је роба извозно оцарињена – Јединствена царинска исправа (ЈЦИ), за откупљену јунад за клање и прераду намењену извозу. 8) решење о испуњености ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова за хигијену хране за делатност клања, расецања и прераде меса папкара јунади за унутрашњи промет; 9) решење о испуњености ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова за хигијену хране за делатност клања, расецања и прераде меса папкара јунади и одобрењу за извоз уколико је откупљена јунад за клање и прераду намењена извозу.

 

2. ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ – правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, у периоду од 05. септембра до 20. новембра 2020. године.

 

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 динара по грлу минималне тежине од 500 кг, за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња. Подстицај се може остварити за највише:

 

100 јунади – регистровано пољопривредно газдинство које није у систему ПДВ-а;

 

-200 јунади – регистровано пољопривредно газдинство које је у систему ПДВ-а, и то: пољопривредник – физичко лице и предузетник;

 

-500 јунади – правно лице које има регистровано пољопривредно газдинство.

 

Пољопривредни произвођач захтев за финансијску подршку по основу овог програма подносе Управи за аграрна плаћања  до 25. новембра 2020. године, на Обрасцу 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део (Образац захтева).

 

Уз захтев се прилаже: 1) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, који потписују откупљивач (купац) и пољопривредни произвођач (продавац), који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла, као и отпремницу са датумом када су грла отпремљена од продавца; 2) копија уверења о здравственом стању животиња; 3) спецфикација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад оверена од стране лица које обавља делатност у објекту за клање животиња и надлежног ветеринарског инспектора ако су грла продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно од стране надлежног ветеринарског инспектора ако су грла извезена.

 

Право на финансијску подршку из овог програма, за исто грло, може се остварити кроз подршку намењену откупљивачу или кроз подршку намењену пољопривредном произвођачу. За иста грла пољопривредни произвођачи остварују и подстицај за тов јунади за који се захтеви подносе сваке године и то у периоду од 1. фебрурара 2021. године до 31. јула 2021. године.

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.

Ажурирана верзија Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS – CoV-2

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content