EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Објављен нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Министарство пољопривредe, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Новим Правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године, одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода;
2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима ,,Службени гласник РС”, број 84/15);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ,,Службени гласник РС”, број 104/14).

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода дата су у Прилогу 1 – Списак насеља у планинским подручјима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15) или се налазе у налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 104/14) дата су у Прилогу 2 – Остала подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 39/16). Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content