Нови правилник о подстицајима за прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина.

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Предмет подстицаја у складу саовим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина. Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табели која је саставни део овог Правилника.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, који се објављује на званичној интернет страници Управе. Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, као и о максималним износима подстицаја по кориснику подстицаја и по појединој врсти подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content