Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

Објављено:

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Предмет подстицаја у складу саовим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина. Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табели која је саставни део овог Правилника.

Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта.
Трошкови који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000 m² бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале прихватљиви су до 30% укупне површине ових објеката.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, као и о максималним износима подстицаја по кориснику подстицаја и по појединој врсти подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:
1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;
2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;
3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РСˮ, бр. 35/19 и 25/20) у делу који се односи на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу вина.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content