Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде оглашава Јавни конкурс за попуњавање следећих извршилачких радних места:

 1. Радно место за координацију интерних процедура, пројеката и међународне сарадње
 2. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике
 3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
 4. Радно место за рад са референтним ценама
 5. Радно место за подршку раду са референтним ценама
 6. Радно место за одобравање плаћања
 7. Радно место за подршку спровођењу поступка исплате
 8. Радно место за послове праћења кредитирања у области пољопривреде
 9. Радно место контролор коришћења подстицаја
 10. Радно место за евиденције и плаћања
 11. Радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање
 12. Радно место за подршку пословима јавних набавки
 13. Радно место – Виши интерни ревизор
 14. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију мера финансираних из буџета Републике Србије
 15. Радно место за сарадњу са корисницима средстава из претприступних фондова

За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд или се подносе непосредно на писарници Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Рок за подношење пријава је 8  дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Управе за аграрна плаћања или у штампаној верзији на Писарници републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд .

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Информације у вези расписаног конкурса доступне су на телефон: 011/3107-040 од 10.00 до 12.00 часова.

Текст Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места

Обрасци пријава на Kонкурс у државном органу (ZIP)

Обрасци пријава на Kонкурс у државном органу (RAR)

Пример правилно попуњеног Обрасца пријаве

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content